ไทยมุ่งกระชับความสัมพันธ์ด้านแรงงานกับสหภาพยุโรป เน้นทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

คณะผู้แทนไทยนำโดยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายมนัสวี ศรีโสดาพล อัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป เข้าร่วมการประชุมหารือระดับสูงด้านแรงงาน (Labour Dialogue) ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 14 – 19 พ.ค. 2561 ณ กรุงบรัสเซลล์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

ในการนี้นายจรินทร์และคณะ ได้เข้าพบปะหารือกับผู้บริหารกระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคมและการหลอมรวมทางสังคม คณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานในประเทศไทย ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว

พร้อมกันนี้ได้พูดคุยในประเด็นการพัฒนาความร่วมมือในด้านแรงงาน กับ Mr.Joost Korte Director-General Of DG EMPL(เทียบเท่าปลัด กระทรวง กระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคม คณะกรรมาธิการยุโรป) โดยปลัดกระทรวงแรงงานได้นำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินการด้านแรงงาน โดยรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ และพัฒนาแรงงานให้มีผลิตภาพสูง กระทรวงแรงงานภายใต้การนำของ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการบริหารจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทย จำนวนกว่า 1.3 ล้านคนให้เป็นแรงงานที่อยู่และทำงานในประเทศได้อย่างถูกต้องและได้รับความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้กฎหมายไทย และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และแรงงานประมงที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งได้หารือในประเด็นการคุ้มครองทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมกัน ตามนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของรัฐบาลไทย

นอกจากนี้คณะผู้แทนไทยและสหภาพยุโรปได้ร่วมหารือถึงแนวทางในการกระชับความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเรียนรู้ด้านแรงงาน เพื่อส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาผลิตภาพของแรงงานให้สูงขึ้นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติต่อไป .-สำนักข่าวไทย