ตัวอย่างของการท่องเที่ยวตามชุมชนคือหมู่บ้านบ้านไร่กองก๊กจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัล InSPIRE การท่องเที่ยว PATA เป็นโครงการริเริ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ดีที่สุด ชุมชนเป็นองค์กรที่มีครอบครัวกว่า 700 ครอบครัวที่ทำงานร่วมกันและได้นำเอาแนวความคิดของกษัตริย์ภูมิพลในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในพื้นที่โดยรอบ กังวลเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในปี 2546 หัวหน้าหมู่บ้านชักชวนเกษตรกรให้ปลูกผักอินทรีย์เพื่อการบริโภคในท้องถิ่นและการแลกเปลี่ยนพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ของชุมชน พวกเขายังได้เริ่มมองหาวิธีการรักษาความรู้ของคนในท้องถิ่น ตอนนี้พวกเขากำลังเชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพวกเขา